Na veľkosti záleží

Diely rohových lavíc môžete dĺžkovo upravovať a ľubovoľne zameniť typ stola, stoličky, dezénu drevín, látok z nasej ponuky..

554 637 641

Menu

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom  www.nabytek-iktus.cz.

 

I. Úvodné ustanovenie

V internetovom obchode www.nabytek-iktus.cz platí pre nákup nižšie uvedené obchodné podmienky (ďalej len „OP“), ktoré bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorými je vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok www.nabytek-iktus.cz, spoločnosť Iktus, s. r. o. , IČO“ 48395790, zo sídlom  Zátor – Loučky 100, PSČ 793 16  Zátor, zapísaná u Krajského obchodného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 6482 a kupujúceho.  Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom  Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, zákonom  č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom (ďalej len  „ObčZ“) a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zos“).  Ak je zmluvnou stranou podnikateľ a tento jedná pri uzatvorení objednávky v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, riadi sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim zákonom  č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, všetko so znením noviel.

 

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ , resp. predávajúci.

Predávajúci / prevádzkovateľ internetového obchodu – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy  jedná  v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická , či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva službu za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky, či využíva službu za účelom svojho podnikania týmito výrobkami alebo službami.

Užívateľ – každá osoba, ktorá navštívi internetové stránky obchodu  www.nabytek-iktus.cz. Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok.  

 

III.Spracovanie osobných údajov a ich využitie  

Prístup na stránky www.nabytek-iktus.cz  môže byť podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľov. V takom prípade bude Predávajúci s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje budú  plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uschovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Poskytnuté osobné údaje môže Predávajúci využiť nad rámec spracovaním nutného pre  uzatvorenie a plnenie zmluvy  len za podmienok nižšie uvedených a so súhlasom kupujúceho. Kupujúci  poskytnutím uvedených osobných údajov a odklepnutím potvrdzujúcej ikony  dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil, či ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, či v rámci prehliadania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované spoločnosťou Iktus, s. r. o., ktorej údaje boli uvedené v čl.I.  Za týchto podmienok, ako správcom za účelom ponuky služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to i elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing), podľa zákona č. 480/2004 Zb. na dobu do odvolania tohto súhlasu. Spracovaním hore uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovne poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č.101/2000 Zb., o ochrane  osobných  údajov, t. j. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupe, má právo hore uvedený  súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požiadať o zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržania sa takého jednania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutím ospravedlnenia, prevedením opravy či doplnením, zablokovaním, likvidáciou osobných údajov, zaplatením peňažnej náhrady, ako i využitím ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 citovaného zákona.  

 

IV.Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým ako Kupujúci definitívne potvrdí objednávku, bude mať právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Ak bude mať záujem niektorú položku zmeniť, je možné to urobiť pomocou tlačidla „ Späť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predchádzajúcich krokov. Pokiaľ so znením objednávky Kupujúci súhlasí, tlačidlom „Odoslať objednávku" bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné a je považované za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci oznámi Kupujúcemu akceptáciu objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „akceptácia"). Automatické zasielanie oznámenia o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Predávajúci má právo pred odovzdaním predmetu objednávky vykonať kontrolu identifikačných údajov Kupujúceho, a to pre istotu správneho odovzdania tovaru. Podaním (odoslaním) objednávky  Kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky Predávajúceho, výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v dobe uskutočnenia a odoslania objednávky, ako sú tieto v objednávke uvedené.  Ako náhle Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu objednávky (a to prostredníctvom e-mailu) je ponuka Predávajúceho k objednanému tovaru včítane ceny uvedenej v objednávke záväzná až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, ak neurčia niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok vo zvláštnom prípade inak. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva je uzatvorená e-mailovou akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Od tohto  momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky - množstva tovaru, výšky ceny, nákladov za prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať Kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom odmietne. Na tieto  skutočnosti bude Kupujúci  v akceptácii objednávky  (telefonicky alebo emailom) Predávajúcim  taktiež upozornený.  

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho (telefonicky alebo emailom) v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenému na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade zjavnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov. O neakceptovaní  objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom (ktorý kupujúci uviedol pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára).

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzatvorená kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jeho úspešného splnenia v elektronickej podobe na dobu 5 rokov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy  sú dané z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.  

 

V.Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach www.nabytek-iktus.cz sú uvádzané ako konečné, včítane DPH.  Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže podľa konkrétnej objednávky líšiť ( v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy ), sú následne pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formuláre je už uvedená včítane dopravného. Ako cena pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednania tovaru kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-mailu potvrdzujúcim prijatím objednávky na tovar. Kupujúci má možnosť pred uskutočnením objednávky zoznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, kedy Kupujúci prevedie úhradu a Predávajúci neskôr nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci  bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Doba vrátenia vynaložených prostriedkov závisí na zvolenom spôsobe ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom) nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu kedy táto nemožnosť vznikla. 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na  Kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 

VI. Dodacia doba 

Dodacia doba  začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim platené pri prevzatí, t. j. na dobierku, bežať dňom platného uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto Obchodných podmienok, t.j. po odoslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci si zvolil iný variant úhrady ako zaplatenie kúpnej ceny po jeho prevzatí, t.j.  napr. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia doba bežať až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísaní príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Konkrétne termíny dodania tovaru sú stanovené  v katalógu tovaru pri každom výrobku a do uvedených termínov sa započítavajú len pracovné dni. V prípade, že objednaný tovar nie je možné v uvedenom termíne dodať, bude Predávajúci Kupujúceho o tomto okamžite informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne iný výrobok, zrovnateľný s pôvodným.  V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho. Pokiaľ Kupujúci so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

 

VII. Podmienky dodania tovaru

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Dodanie tovaru prebehne vždy  v dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.  

Možnosti platby:

 • dobierkou (v hotovosti vodičovi dopravcu pri odovzdaní tovaru)
 • prevodom z účtu na účet oproti zálohovej faktúre

Kupujúci – spotrebiteľ je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušiteľnosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť samotnému prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalov sa doporučuje  Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka splňovala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúži zároveň aj ako daňový doklad a je potom priložená k označenému balíku. Predídete tak sporom o tom, kedy vada na tovare vznikla. Spotrebiteľovi nemôže nedodržaním uvedeného doporučenia vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, najmä na právo uplatniť reklamáciu.

 

VIII. Záruka a servis

 a) Záruku na predaný tovar  Predávajúci poskytuje podľa obecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná doba. Ak nie je na webových stránkach www.nabytek-iktus.cz, či v priloženom záručnom liste uvedené u daného produktu inak, je záručná doba na produkty 24 mesiacov. Ak je záruka na konštrukciu uvedená 5 rokov, myslí sa, že výrobok je po túto dobu schopný slúžiť zamýšľanému účelu.  Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a poprípade sa predlžuje o dobu, počas ktorej je tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína bežať nová záruka.

b) Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo na vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore z jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku, či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou, alebo pôsobením iných neštandardných javov. Spotrebiteľ je povinný okamžite po zakúpení skontrolovať obsah jednotlivých kartónov so zakúpeným tovarom a vykonať jeho vizuálnu kontrolu. Je potrebné podľa priloženého súpisu dielov (montážneho návodu) zistiť a najneskôr do 14 kalendárnych dní reklamovať prípadné odchýlky v množstve, prípadne sortimentu a farebnosti jednotlivých dielov a ich mechanického poškodenia, či inej zjavnej vady. V prípade neskoršej reklamácie bude na tieto pozerané ako by si ich spotrebiteľ spôsobil vlastnou vinnou a reklamácia bude vysporiadaná na jeho náklady. Práva zo záruky sa nevzťahujú na drobné prírodné vady a na vady spôsobené užívaním výrobkov ako napr.:

 • na rozdiely vo farebnosti laminovaných a masívnych prvkov
 • na drobné povrchové vady (napr. nevypadavá  hrča) a prírodné zafarbenie masívnych častí (jadro, fláder a iné)
 • na drobné odchýlky vo farebnosti látok, spôsobené šaržou dodávky (zvlášť pri vysporiadaní reklamácií)
 • prirodzené starnutie materiálu - nedodržaní „Návodu na čistenie a ošetrovanie sedacieho a jedálenského nábytku"
 • umiestnenie na nevhodné miesto (vlhko, prudké slnko)
 • opotrebovaním nadmerným používaním (domáce zvieratá a iné)
 • zlé uskladnenie a vady spôsobené prepravou alebo zlou manipuláciou, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou

c) Reklamáciu je možné uplatniť u Predávajúceho na čísle telefónu  00420 554 637 625 alebo e-mailom na adrese  info@iktus.cz, kde Kupujúcemu dispečer poradí ako postupovať.

d) Ak nebude pri oprave nájdená vada, spadajúca do záruky alebo ak spotrebiteľ nepredloží doklad o kúpe výrobkov, uhradí náklady spojené s výkonom servisného technika.  

 

IX. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo podľa  § 53 odst. 7 zákona  č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci týmto upozorňuje , že toto právo neslúži ako spôsob riešenia vadného tovaru. Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že Kupujúci doručí Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty oznámenie o odstúpení, najlepšie tak, aby bolo v prípade potreby preukázateľné, t.j. e-mailom na  adresu info@iktus.cz, alebo na adresu Zátor-Loučky 100, 793 16  alebo faxom na číslo: 00420 554 637 646 s uvedením čísla objednávky a s údajmi uvedenými v Pokynoch na odstúpenie. Pre urýchlené vybavenie vrátenia kúpnej ceny doporučujeme Kupujúcemu vrátiť tovar bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia a o odstúpení fyzickým dodaním na Iktus, s. r. o, Zátor- Loučky  100,793 16 (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý) . V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie ceny, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale. V záujme skvalitňovania našich služieb si Vás dovoľujeme požiadať o uvedení dôvodu vrátenia. Táto informácia však nie je povinná (zákon ju nevyžaduje ), nemá žiadny vplyv na platnosť  Vášho odstúpenia a slúži len pre skvalitnenie našich služieb! Ďakujeme.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy, či pre riadne vrátenie tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v kompletnom stave. Prípadnou kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu, jej výšku je však povinný preukázať. Pri zaslaní tovaru späť Predávajúci doporučuje tovar zabaliť tak, aby behom prepravy bol dostatočne chránený proti znehodnoteniu.  Akonáhle Predávajúci vrátený tovar obdrží, je povinný ho okamžite, najneskôr však do 30 dní, prekontrolovať a preskúšať. Pokiaľ je tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, odošle Predávajúci okamžite, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od zmluvy informáciu, že tovar bol vrátený v poriadku a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar a náklady spojené s doručením tovaru zakúpenému cez e-shop  Kupujúcemu (dopravné, balné, apod.), podľa požiadavky Kupujúceho, buď odoslaním peňazí na adresu Kupujúceho alebo prevodom na účet Kupujúceho (pri odstúpení od zmluvy  Kupujúci uvedie akým spôsobom požaduje vrátenie kúpnej ceny).  

Kupujúci nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení od zmluvy:

 • na poskytovanie služieb, ak s jeho plnením bolo začaté s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, (netýka sa služby doprava spojená s kúpou tovaru, ak odstupuje kupujúci od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru v lehote 14 dní od prevzatia tovaru)
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na kolísaní finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
 • spočívajúce na hre alebo lotérii  

 

X. Záverečné ustanovenie

Spoločnosť Iktus, s r o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.nabytok-iktus.cz, je v súlade so zákonom č.121/2000 Zb., autorského zákona, oprávnená vykonávať majetkové autorské práva k týmto stránkam.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.nabytek-iktus.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré  sú uvedené na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s ním zoznámiť.  

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 16.1.2012